Giá trị cốt lõi

Khách hàng là số 1: Định hướng khách hàng là nền tảng của mọi hoạt động DN

Đạo đức: Làm việc trách nhiệm, trung thực và chuyên nghiệp

Hợp tác: Chia sẻ và hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và đối tác dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau

Bền vững: Xây dựng đội ngũ nhân lực bền vững, liên tục đào tạo và phát triển con người phù hợp chiến lược phát triển của DN

Sáng tạo: Liên tục học hỏi, đổi mới, sáng tạo và tự hoàn thiện để hoạt động hiệu quả, tạo sự khác biệt trong sản phẩm của DN